Privacy policy

 

Webprint streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u informatie over welke gegevens er worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt bij deze dienst.

De dienst Kaartwereld van Webprint

De website Kaartwereld.nl van Webprint B.V. (hierna Webprint) biedt de mogelijkheid om online een eigen kaart te maken met een persoonlijke boodschap en deze als echte briefkaart bij de geadresseerde te laten bezorgen. Adressering vindt plaats door invulling van het adres dan wel door gebruik te maken van adressen die op de website worden geladen. Ook biedt de dienst de mogelijkheid blanco kaarten te vervaardigen en daarbij postzegels te bestellen.

Gebruik van persoonsgegevens

Adresseringsgegevens en persoonlijke boodschap De adresseringsgegevens en de eventuele persoonlijke boodschap worden uitsluitend gebruikt in het kader van de dienstverlening en met name voor de vervaardiging en bezorging van de kaart, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. De gegevens worden niet vastgehouden voor verder gebruik.

Klantgegevens

Uw persoonlijke gegevens die u in het kader van een bestelling heeft opgegeven, worden in de eerste plaats gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. Ook gebruiken wij deze gegevens voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. De gegevens die nodig zjin voor de betaling, zoals bank of girorekeningnummer worden slechts gebruikt voor éénmalig incasso. Verder gebruiken wij uw gegevens om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten van de Kaartwereld van Webprint of van andere producten en diensten van Webprint, haar groepsondernemingen en andere gerelateerde bedrijven, indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u ons dit per e-mail melden via klantenservice@kaartwereld.nl.

E-mailadres

Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw opdracht te kunnen bevestigen, voor controle op het productieproces en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en soortgelijke producten en/of diensten van Webprint, indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u ons dit per e-mail melden via klantenservice@kaartwereld.nl.

Eigen adresbestanden

De adressen die door u op de website worden geladen, zullen door Webprint als vertrouwelijk worden behandeld. Webprint zal geheimhouding betrachten indien zij in het kader van de dienstverlening de gegevens verwerkt en daarvan kennis neemt. De adressen zullen slechts worden vastgehouden zolang als nodig is voor het vervaardigen van de kaart(en).

Analyse van gegevens

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van onze website geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.

Geheimhouding

Webprint verplicht zich tot geheimhouding terzake van de adresseringsgegevens en de persoonlijke boodschap die door u voor de vervaardiging en bezorging van het kaartje zijn aangeleverd en ten aanzien van de eigen adressen die door u op de website zijn geladen. Een zelfde geheimhoudingsplicht zal schriftelijk worden opgelegd aan het externe bedrijf en haar personeel dat bij het productieproces door Webprint wordt ingeschakeld.

Beveiliging

Webprint besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van de voor de dienst benodigde gegevens.

Ontvangers van persoonsgegevens

De gegevens die in het kader van de Kaartwereld van Webprint worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van Webprint, haar dochterondernemingen en andere gerelateerde bedrijven, en van het externe bedrijf dat bij het produktieproces door Webprint wordt ingeschakeld, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Ook aan Ogone BVBA, de bedrijven die betaling via internet mogelijk maken, zullen persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld uitsluitend ten behoeve van de afhandeling van de betaling alsmede aan de financiële instanties die bij de afhandeling van de betaling betrokken zijn. Zie ook hierboven bij 'Betaling per creditcard'. Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen. Maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Melding van de gegevensverwerkingen

De gegevensverwerkingen zijn conform de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website van de Kaartwereld van Webprint bekend gemaakt.

Vragen

Voor vragen over deze verklaring kunt u contact opnemen met de Klantenservice. De Klantenservice van de Kaartwereld is bereikbaar via klantenservice@kaartwereld.nl, of telefonisch op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur via het nummer 0541-200789.Versienummer P1.0 16-05-2011 TIJD JS

 

Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt KaartWereld gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie