Algemene Voorwaarden KaartWereld

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: Dit betreft Webprint B.V.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Webprint B.V. 

 

Vestigingsadres

Eektestraat 2a (geen bezoekadres)

7575 AP Oldenzaal

Postadres:

Postbus 428  

7570 AK Oldenzaal  

KvK: 8176282  

BTW: NL8195.00.252.B01

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 - De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:    a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:a)    die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b)    die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c)    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d)    die snel kunnen bederven of verouderen; e)    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f)    voor losse kranten en tijdschriften; g)    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a)    betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b)    waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c)    betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a)    deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b)    de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 12 - Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. Indien u kiest voor een automatische incasso dan ontvangt u de vooraankondiging voor de afschrijving 6 dagen vantevoren.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 17 - kortingscodes

 1. KaartWereld geeft via verschillende kanalen kortingscodes uit welke gebruikt kunnen worden voor kortingen op producten en/of diensten van KaartWereld zoals vermeld bij de kortingscode. De voorwaarden uit dit artikel zijn ook van toepassing op het spaarprogramma van KaartWereld.
 2. Elke kortingscode is persoonlijk, niet overdraagbaar en mag per persoon en per KaartWereld account slechts één keer gebruikt worden, tenzij anders vermeld.
 3. Indien de waarde van de kortingscode hoger is dan het te betalen bedrag waar de kortingscode voor gebruikt kan worden, vervalt bij gebruik van de kortingscode de restwaarde van de kortingscode.
 4. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Daardoor is het mogelijk dat een kortingscode niet meer gebruikt kan worden als bijvoorbeeld de producten waarop de kortingscode van toepassing is uitverkocht zijn.
 5. Kortingscodes kunnen niet met terugwordende kracht worden gebruikt.
 6. Kortingscodes kunnen niet ingewisseld worden voor geld.
 7. KaartWereld behoudt het recht om de actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien omstandigheden dit vereisen.

 

Aanvullende voorwaarden Fotoservice

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dienst: de terbeschikkingstelling van de Webprint Fotoservice, het vervaardigen van fotoproducten, het verpakken van de fotoproducten en het ter post bezorgen van de Fotoproducten door ondernemer of door  ondernemer ingeschakelde derden;
 2. Fotoproduct: een door de consument met behulp van de Webprint Fotoservice samengesteld fotoproduct, bestaande uit een foto, een poster, een fotoalbum, een wenskaart en/of een funproduct (zoals bijvoorbeeld een mok of T-shirt met afdruk);
 3. Webprint Fotoservice: de dienst van ondernemer voor het vervaardigen van fotoproducten die toegankelijk is via de website van ondernemer. Ten behoeve van de uitvoering van de dienst dient de consument beeldmateriaal te uploaden;

 

Artikel 2 – De Dienst

 1. De consument dient te beschikken over internet toegang (met gebruik van Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger), een e-mail adres en een computer.   
 2. De consument  is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van de fotoproducten. Indien onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van het opgegeven adres tot gevolg heeft dat een fotoproduct niet kan worden besteld, blijft de consument de vergoeding voor het gebruik van de Dienst verschuldigd.
 3. Het is de consument niet toegestaan voor de aflevering van de fotoproducten een buitenlands adres op te geven.  

 

Artikel 3 - Beveiliging 

 1. De ondernemer zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Dienst te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de consument aangeleverde gegevens, maar de ondernemer kan ter zake geen garantie geven.

 

Artikel 4 - Vrijwaring

 1. De consument vrijwaart de ondernemer voor alle aanspraken van derden ter zake van de inhoud van de fotoproducten, behoudens voor zover deze aanspraken zijn gebaseerd op onderdelen van de fotoproducten die door de ondernemer via de Dienst aan de consument ter beschikking zijn gesteld.
 2. Indien de consument gebruik maakt van een adres of zelf aangeleverd beeldmateriaal staat hij ervoor in dat hij de daarin opgenomen gegevens rechtmatig heeft verkregen en dat er geen bezwaren zijn voor het gebruik van deze gegevens. De consument vrijwaart de ondernemer voor alle aanspraken van derden terzake.

 

Artikel 5 -  Voorwaarden Webprint Fotoservice ‘Online delen’

 1. Enkele dagen na het ontvangen van je Fotoproduct via de Webprint Fotoservice, ontvangt de consument  een e-mail met een persoonlijke link en code waarmee de consument gedurende een periode van 6 weken toegang krijgt tot de digitale versie van het fotoboek.
 2. De persoonlijke link en code behoren exclusief toe aan de besteller van het fotoboek.
 3. De ondernemer biedt  de consument de mogelijkheid gedurende deze periode van 6 weken het fotoboek: - online te bekijken - nogmaals te bestellen (door jezelf of door anderen) - te delen met vrienden en familie, door de link door te sturen.
 4. Voor alle genoemde toepassingen geldt dat de rechten op het fotoboek alsmede de daarin opgenomen foto’s te allen tijde blijven berusten bij de consument en dus de eigenaar van het boek.
 5. De ondernemer stelt uitsluitend de middelen ter beschikking voor het gebruik zoals vermeld staat in artikel 3 en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de wijze van gebruik.
 6. Door gebruik van de toepassing ‘Online delen’ zoals vermeld in artikel 3 dient de consument zich te realiseren dat hij hiermee bewust het risico neemt dat het fotoboek buiten de invloedssfeer  van de consument verder kan worden verspreid of openbaar kan worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor onzorgvuldig gebruik van de door de ondernemer aan de consument verstrekte persoonlijke link en code.
 7. Met acceptatie van deze voorwaarden vrijwaart de consument de ondernemer voor mogelijke aanspraken verband houdend met dan wel voortvloeiend uit elk gebruik van Webprint Fotoservice ‘Online delen’.  

 

Aanvullende voorwaarden Cadeaubonnen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen) die worden aangeboden door de ondernemer.
 2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode zijn of tekstcode. Iedere cadeaubon/code wordt slechts éénmaal verstrekt. De consument dient de cadeaubon en de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan de ondernemer te worden verstrekt. De ondernemer behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door de ondernemer aan de consument is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 3. Om een cadeaubon te gebruiken dient de consument de door hem geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteert de consument vervolgens als betaalmethode "cadeaubon" en vult hij de exacte code in.
 4. Voor elektronische cadeaubonnen met een code die bestaat uit een nummer geldt in veel gevallen dat deze code is gekoppeld aan een e-mailadres. Het e-mailadres waarnaar de betreffende cadeaubon is verstuurd, dient te worden gebruikt bij het inwisselen van deze cadeaubon. De cadeaubon kan niet op of via een ander e-mailadres worden ingewisseld.
 5. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden is/zijn te vinden op de cadeaubon en/of in de uiting (e-mail) waarin de cadeauboncode is opgenomen. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 6. Cadeaubonnen uitgegeven door de ondernemer zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij de ondernemer en niet terzake van producten die op of via de Nederlandstalige site worden aangeboden maar die worden gekocht bij derden, zoals buitenlandse zusterbedrijven.
 7. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 8. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 9. De eventuele restwaarde van de cadeaubon na een gedane bestelling komt te vervallen.
 10. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: IDEAL, creditcard, eenmalige incasso of coupon.
 11. Ingeval de ondernemer op basis van artikel 6a en/of 6b van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer cadeaubon(nen) tevens betaling door middel van acceptgiro of creditcard heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het cadeaubonsaldo. Indien dit niet toereikend mocht zijn zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld van het (restant)bedrag dat door middel van IDEAL, eenmalige incasso of creditcard is betaald. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer cadeaubonnen zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door verhoging van het cadeaubonsaldo.
 12. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 13. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
 14. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 15. De ondernemer staat niet in voor de werking van cadeaubonnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van cadeaubonnen ontstaat
 16. Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 coupon en een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.
 17. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. De ondernemer zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

 

Aanvullende voorwaarden KaartWereld

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dienst: De terbeschikkingstelling van de  KaartWereld, het printen en ter post bezorgen van de Kaart door de ondernemer of door de ondernemer ingeschakelde derden, het gereedmaken van bestellingen van via KaartWereld aangemaakte Kaarten.
 2. Kaart: Een door de consument met behulp van de KaartWereld samengestelde (blanco) kaart.
 3. KaartWereld: De module op de website van de ondernemer voor het samenstellen van kaarten.
 4. Werkdag: Maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd de feestdagen zoals genoemd in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet.

 

Artikel 2 - De Dienst 

 1. De consument dient te beschikken over Internet toegang (met gebruik van Microsoft Internet Explorer 7.0 of hoger, Firefox 3 of hoger of Safari 4 of hoger, een e-mail adres, een pc en een vrije vaste of mobiele telefoonverbinding).
 2. De consument is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van de Kaart. Indien onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van het opgegeven adres tot gevolg heeft dat de Kaart niet kan worden besteld, blijft de consument de vergoeding voor het gebruik van de Dienst verschuldigd.

 

Artikel 3 - Beveiliging 

 1. De ondernemer zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Dienst te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de consument aangeleverde gegevens, maar de ondernemer kan ter zake geen garantie geven.

 

Artikel 4 - Vrijwaring

 1. De consument vrijwaart de ondernemer voor alle aanspraken van derden terzake van de inhoud van de Kaart, behoudens voor zover deze aanspraken zijn gebaseerd op onderdelen van de Kaart die door de ondernemer via de KaartWereld aan de consument ter beschikking zijn gesteld.
 2. Indien de consument gebruik maakt van zijn eigen adresbestanden staat hij ervoor in dat hij de daarin opgenomen gegevens rechtmatig heeft verkregen en dat er geen bezwaren zijn voor het gebruik van deze gegevens. De consument vrijwaart de ondernemer voor alle aanspraken van derden terzake.

 

Artikel 5 - Inschakeling derden

 1. De ondernemer is gerechtigd om voor het verrichten van (delen van) de Dienst derden in te schakelen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feestdagen
Graag attenderen wij onze klanten erop dat wij tijdens de feestdagen geen kaarten verwerken. Verwerking vindt plaats op de eerstvolgende werkdag. Op feestdagen is onze klantenservice gesloten.

 

Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt KaartWereld gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie